Zpět na úvodní stránku Zpět na úvodní stránku Zpět na úvodní stránku
Zpět na úvodní stránku Vše o projektu Quo Vadis Femina Rovné šance pro ženy Fotogalerie Kontaktujte nás English version
Jak pracujeme
             
 


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.esfcr.cz

 

www.ecn.cz/gaia

Z ženské historie a současnosti

Hlavními cíly českého ženského hnutí byl neomezený přístup žen ke vzdělání, ke všem povoláním a oborům lidské činnosti, právo volit a být a voleny, získat hospodářskou nezávislost a svobodu v rodině i ve společnosti. Heslo Chléb a růže vyjadřovalo ekonomické jistoty, společenský respekt a úctu. Projekt Quo vadis, femina? na tento odkaz navazuje a rozvíjí.

Víte o tom, že...

 • 1890: Byla v Čechách založena první dívčí střední škola
 • 1897: První ženy byly přijaty na Filosofickou fakulta University Karlovy jako řádné posluchačky
 • 1900: První ženy na Universitě Karlově směly studovat medicínu a farmacii
 • 1912: První žena byla zvolena poslankyní do Sněmu království českého
 • 1918: Ženy získaly volební právo
 • 1920: § 106 Ústavy Československé republiky stanovil, že výsady pohlaví se neuznávají
 • 1950: Nabyl účinnosti zákon o právu rodinném, který zakotvil rovnost muže a ženy v manželství a rodině a nahradil institut otcovské moci nad dětmi tzv. rodičovskou mocí.
 • 1965: Na českém trhu se objevila hormonální antikoncepce umožňující ženám svobodné rozhodování v otázce plánovaného rodičovství.
 • 1994: Nezisková organizace Gender Studies, o.p.s. v Praze otevřela veřejnou knihovnu zaměřenou na rodová studia, otázky mužů a žen.
 • 1998: Na Filosofické fakultě University Karlovy vzniklo centrum studií rodu, které se později přesunulo na Fakultu humanitních studií UK jako samostatná katedra.

Ženy a muži v Evropské unii

Projekt „Quo vadis, femina“ vznikl za podpory Evropské unie. Česká republika se vstupem do EU zavázala k uplatňování rovnoprávného přístupu k ženám a mužů.

V roce 1957 byl zakotven ve článku 141 Smlouvy o Evropském společenství princip, na jehož základě musí být muži a ženy odměňováni stejně za stejnou práci. (Smlouvy o Evropském společenství)

Amsterdamská smlouva doplnila článek 141 a zařadila podporu rovnosti mezi muži a ženami mezi úkoly Evropského společenství vytyčených ve Smlouvě o Evropském společenství. (Amsterodamská smlouva)

V červnu 2000 přijala Komise EU sdělení „K rámcové strategii Společenství pro genderovou rovnost“

Charta základních práv občanu Evropské unie z prosince 2000 zavazuje k dodržování rovných příležitostí pro muže a ženy.

 

 

Odkazy

Zde naleznete spojení na organizace, které se také věnují rovným příležitostem mužů a žen. Ale také odkazy na stránky, ke kterým máme i jinak blízko, například tak, že o sobě navzájem informujeme.

 • http://www.genderonline.cz
  Stránky oddělení Gender & sociologie Sociologický ústav AV ČR. Zde najdete upoutávky na odborné publikace a informace o výzkumných projektech v oblasti žen a mužů.
 • http://www.viaiuris.cz
  Bulletin pro pravo ve verejnem zajmu ONLINE
 • http://www.fhs.cuni.cz/gender
  Stánky katedry Gender Studies Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity.
 • http://www.neziskovky.cz
  Informační server neziskových organizací.
 • http://www.hlidacifena.cz
  Stránky věnované především ženám a politice.
 • http://www.feminismus.cz
  Stránky o feminismus od A až do Z. Obsahují informace o historii ženského hnutí, slovníček pojmů vztahujících se k feminismu a rovným příležitostem, databázi ženských organizací, databázi tématických studentských prací, odkazy na strategické dokumenty a mnoho dalšího.
 • http://www.obcan.ecn.cz
  Informační server věnovaný rovným příležitostem pro ženy a muže. Jsou zde statistiky, právní aspekty, případové studie a mnoho užitečných odkazů.
 • http://www.zabanaprameni.cz
  Žába na prameni se podílí na osvětové a preventivní činnosti v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Připravuje projekty, vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na genderovou problematiku.
 • http://www.aperio.cz
  Aperio prosazuje prosazuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. V oblasti porodnictví usiluje o právo žen rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb.
 • http://www.prezidentka.cz
  Prezidentka.cz chce narušit základní stereotyp naší společnosti, že ženy v politice jsou rarita. Prezidentka.cz se snaží o vytvoření prostoru pro hlasy prosazující zásadní změnu v zastoupení žen v české politice.
 • http://www.padesatprocent.cz
  Občanské sdružení Forum 50% usiluje o vyrovnané zastoupení mužů a žen ve věřejném životě.
 • http://www.duly.cz
  Česká asociace dul - sdružení žen, které poskytují matkám emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • http://www.sancepro.cz
  Stránky občanského sdružení Šance pro muže a ženy věnované rovným příležitostem. Obsahují také právní a psychologickou poradnu.
 • http://www.alfredvedvore.cz
  Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy z oblasti živého umění s akcentem na pohybové, vizuální a experimentální divadlo
 •